วิทยาศาสตร์

พิมพ์

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นางสาวราตรี  ไหวเคลื่อน

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

     นางศรีภา  สายซอ

    ครูชำนาญการพิเศษ

 

 นางสาวจิตสุภาร์  สารพันธ์

         ครูผู้ช่วย

 

 

    ครูอภิเชษฐ์  วงศ์ษา

      พนักงานราชการ

       (สายครูผู้สอน)

 

 

ผลงานสื่อการสอน หนังสือชุดกิจกรรมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาปีที่ 1

จัดทำโดยนางศรีภาสายซอ

1. ชุดกิจกรรมชุดที่ -1- เรื่องสมบัติของสาร

2. ชุดกิจกรรมชุดที่ -2- เรื่องการจำแนกประเภทของสาร

3. ชุดกิจกรรมชุดที่ -3- เรื่องความเป็นกรด - เบสของสาร

4. ชุดกิจกรรมชุดที่ -4- เรื่องเกลือ - เบสในชีวิตประจำวัน

5. ชุดกิจกรรมชุดที่ -5- เรื่องความเข้มข้นของเกาะ

6. ชุดกิจกรรมชุดที่ -6- สารรอบตัว

7. ชุดกิจกรรมชุดที่ -7- เรื่องการถ่ายตัวสาร


 

ลิขสิทธิ์ © 2019 โรงเรียนเมืองแพร่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.