วิทยาศาสตร์

พิมพ์

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

นางศรีภา  สายซอ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

นางสาวราตรี  ไหวเคลื่อน

 

ครูอภิเชษฐ์  วงศ์ษา

 

 

ผลงานสื่อการสอน buy viagra from canada ชุดกิจกรรมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1

จัดทำโดยนางศรีภา  สายซอ

1.ชุดกิจกรรมชุดที่-1-เรื่องสมบัติของสาร

2.ชุดกิจกรรมชุดที่-2-เรื่องการจำแนกประเภทของสาร

3.ชุดกิจกรรมชุดที่-3-เรื่องความเป็นกรด-เบสของสาร

4.ชุดกิจกรรมชุดที่-4-เรื่องกรด-เบสในชีวิตประจำวัน

5.ชุดกิจกรรมชุดที่-5-เรื่องความเข้มข้นของสารละลาย

6.ชุดกิจกรรมชุดที่-6-เรื่องการเปลี่ยนสถานะของสาร

7.ชุดกิจกรรมชุดที่-7-เรื่องการละลายของสาร


 

ลิขสิทธิ์ © 2018 โรงเรียนเมืองแพร่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.