ภาษาไทย

พิมพ์

นางสุวรรณี  สายสุยะ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวภัทราภรณ์  สัตพนพันธุ์
ครูอัตราจ้าง

ลิขสิทธิ์ © 2018 โรงเรียนเมืองแพร่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.