บุคลากรโรงเรียนเมืองแพร่

พิมพ์

 

 

 ผู้บริหารโรงเรียนเมืองแพร่

 

ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์  เสนาธรรม
 ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่ 

นางเฟื่องฟ้า  คำตัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่

 

 

คณะครูโรงเรียนเมืองแพร่

ข้าราชการครู

 
ครูราตรี  ไหวเคลื่อน  ครูนริสา  ณ  ลำพูน  ครูรวีวรรณ  อ่อนดี  ครูดาวรรณ์  หมดมลทิน  ครูพรพิมล  บุญสูง  ครูสุวรรณี  สายสุยะ  
   
ครูศรีภา  สายซอ  ครูมณีภัทร  บุญญาสัย

ครูกมลวรรณ  พัวทวี  

ครูสาธิต  ณ  ลำพูน    ครูวิทย์  ศรีชมภู  ครูนเรศ  มั่งมี

 

           
ครูมงคล  หาญเจริญทรัพย์

 

         


 พนักงานราชการ

 
  ครูอภิเชษฐ์  วงศ์ษา

ครูอัตราจ้าง
 

 

        

  ครูพิวานันต์ ฝั้นเต็ม 

 ครูมัลลิกา  ถิ่นทิพย์

ครูเจริญทรัพย์ ใจธรรม

 

     
   ครูจักรพงษ์ พรมตา ครูญาณากร สมปาน  ครูภัทราภรณ์  สัตพนพันธุ์  

 

 ลูกจ้างประจำและธุรการโรงเรียน

 

 
นายสายันต์  ลือคำชา   นายวิทย์  ฟั่นเฟือย นางสาวพัทยา โอดเทิง

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูประจำปีการศึกษา2560  

 

 

 

       

 นายกฤษณัช พิทยะปรีชากุล
(วิทยาศาสตร์)

 นางสาววิไลภรณ์ จินะอินทร์
(คอมพิวเตอร์) 

นางสาวปภัสนันท์ คงยืน 
(สังคม) 

นายชนินทร์ สีก๊ะ 
(สังคม) 
นางสาวสุดารัตน์ มะโนปา
(คณิตศาสตร์)
 นางสาววสุรักษ์ ตาสาย 
(ภาษาไทย) 
ลิขสิทธิ์ © 2018 โรงเรียนเมืองแพร่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.