อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/โลโก้โรงเรียน

พิมพ์

 

อัตลักษณ์

 (Identity)

 

“เอื้ออารี  มีจิตอาสา” 

เอื้ออารี Help  หมายถึง มีน้ำใจให้การช่วยเหลือ 

             จิตอาสา Volunteering หมายถึง เสียสละด้วยความเต็มใจ


เอกลักษณ์

  (Uniqueness)

  “โรงเรียนวิถีพุทธ” 

    ( การบริหารจัดการโดยใช้หลักพุทธธรรม ไตรสิกขา)
  

 

 

 

 

ลิขสิทธิ์ © 2019 โรงเรียนเมืองแพร่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.