บทเพลงโรงเรียนเมืองแพร่

พิมพ์

เขียว - เหลือง ร่วมใจสามัคคี 
เราน้องพี่เมืองแพร่มุ่งศึกษา
มีความรู้คู่คุณธรรมนำวิชา
ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมชุมชน 
ศรัทธาอาชีพรีบเร่งศึกษา 
การกีฬาเก่งเคร่งวินัยใฝ่ฝึกฝน
กตัญญูรู้คุณค่าความเป็นคน 
สริมสร้างตนให้เป็นพลเมืองดี
สถาบันเมืองแพร่เราชูเชิด 
 
แสนประเสริฐเรื่องความรู้ชูศักดิ์ศรี
คุณธรรมจริยธรรมนำชีวี
กตเวทีผู้มีคุณอบอุ่นใจ
ชื่อเสียงเมืองแพร่แผ่ไพศาล
 
นานแสนนานดำรงอยู่คู่โกศัย
เมืองแพร่นี้จะอยู่คู่หัวใจ
 
เทิดทูนไว้ในความดีนิรันดร

ลิขสิทธิ์ © 2019 โรงเรียนเมืองแพร่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.