ทำเนียบผู้บริหาร

พิมพ์

รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนเมืองแพร่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

พ.ศ.

การเปลี่ยนแปลง/พัฒนา

นายอินแปลง วุทธีรพล 

ครูใหญ่

๑๗ พ.ค.๒๔๙๘

-

๑๒ มิ.ย.๒๕๐๖

- เริ่มก่อตั้งโรงเรียน

- เปลี่ยนหลักสูตร มัธยมศึกษาเป็นประถมปลาย (ป. ๕-๗)

- ร่วมกับชาวบ้านสร้างอาคารเรียน ๑ และย้ายสถานที่เรียนจากวัดป่าแดงมาเรียนที่โรงเรียนเมืองแพร่ปัจจุบัน

 

 

ที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

พ.ศ.

การเปลี่ยนแปลง/พัฒนา

นางพริ้ง เสนะสุทธิพันธ์

ครูใหญ่

๑๓ มิย.๒๕๐๖

-

๑ ส.ค.๒๕๑๑

-สร้างอาคารไม้ชั้นเดียว แบบ ป.ฉ

-สร้างอาคาร  แบบ ๐๐๔ อาคารไม้ ๒ ชั้น

-สร้างโรงฝึกงาน แบบ ๓๑๓ A

-สร้างรั้ว คอนกรีตด้านหน้า ยาว ๑๒๐ เมตร

-สร้างส้วมนักเรียน

-ผู้ปกครองสนับสนุนสร้างถังประปา

 

นายอุทัย เสนะสุทธิพันธ์

ครูใหญ่

๒ ส.ค.๒๕๑๑

-

๒ ต.ค. ๒๕๒๗

 

- เปิดหลักสูตรสอนนักศึกษาผู้ใหญ่

- เปลี่ยนหลักสูตรเป็นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดกองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา

- เปลี่ยนแปลงหลักสูตร ใช้หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๒๑ ชั้นมัธยมปีที่ ๑ (ม.๑-ม.๓) และรับนักเรียนจบประถมปีที่ ๖ ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ม.ศ. ๑– ม.ศ.๓ ) 

-สร้างอาคาร  แบบ ๐๐๔ อาคารไม้ ๒ ชั้น

-ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชาวบ้านซื้อที่เพิ่มด้านหลังโรงเรียนเรียน

 

นายเจนวิทย์ วิทยาภรณ์

ผู้อำนวยการ

๓ พ.ค. ๒๕๒๗

-

๓๐ ก.ย.

๒๕๓๕

-เข้าโครงการ โรงเรียน มพช.๒ รุ่นที่ ๔  กรมสามัญศึกษา

-ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร ๓

-สร้างโรงฝีกงาน ๓ หลัง

-สร้างสนามฟุตบอลหลังโรงเรียน

-สร้างถังเก็บน้ำ

-สร้างบ้านพักครู ๔ หลัง

-สร้างเสาธง

-สร้างรั้วคอนกรีต

และประตูหน้าโรงเรียน

-สร้างกำแพงทิศเหนืออาคารธุรการ

 

นายบุญยัง สุขหิรัญวัฒน์

ผู้อำนวยการ

๑ ต.ค. ๒๕๓๕

-

๒๘ ก.ย. ๒๕๔๔

-ได้รับงบประมาณสร้างหอประชุม

-ได้รับรางวัลดีเด่นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปี ๒๕๔๘

-สร้างบ้านพักนักการ

-สร้างอาคาร ๔

-สร้างรถโรงเรียน

-สร้างถนนคอนกรีตรอบอาคาร ๔

-ขุดสระน้ำ

 

นางภัสสริล สุวรรณกาศ

ผู้อำนวยการ

๒๙ ก.ย. ๒๕๔๔

-

๔ ต.ค. ๒๕๔๗

-สร้างซุ้มหน้าอาคาร ๑

-สร้างป้ายหน้าโรงเรียน

-ปรับปรุงห้องสมุด

นายพงศ์พันธุ์ เป็งวงค์

ผู้อำนวยการ

๑๔ ต.ค. ๒๕๔๗

-

๑๗ ม.ค. ๒๕๕๑

-ได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมดีเด่น

-สร้างเสาธงใหม่พร้อมแท่นเสาธง

-ปรับปรุงสนามหลังโรงเรียน

-สร้างศาลาพระประธาน

-สร้างเวทีมวย

นายประหยัด เกียรติสมบูรณ์

ผู้อำนวยการ

๑๘ ม.ค. ๒๕๕๑

-

๙ ม.ค. ๒๕๕๓

-ได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมดีเด่น

-ได้รับรางวัลส้วมสุขสันต์

-สร้างส้วมหลังบ้านพักครู

-สร้างห้องปฎิบัติการวิทยาศาตร์

-สร้างห้อง คอมพิวเตอร์

-ปรับปรุงสนามฟุตบอลหลังโรงเรียน

ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร แก้วทอง

ผู้อำนวยการ

๒๖ ม.ค.๒๕๕๓

-

ปัจจุบัน

-ได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมดีเด่น

-สร้างโรงอาหาร ๑ หลัง ๓๐๐ ที่นั่ง

-สร้างศาลาเกียรติยศ ๑ หลัง

-สร้างส้วม ๑ หลัง ๔ ที่นั่ง

-สร้างห้องปฏิบัติการทุกกลุ่มสาระฯ

ผ่านการประเมินโรงเรียนในฝันรุ่นที่ ๓ (โรงรียนดีประจำอำเภอ) ๒๕๕๕

-ตั้งวงดนตรีลูกทุ่งประจำโรงเรียน

-ปรับปรุงสนามฟุตบอลหลังโรงเรียน

 

ลิขสิทธิ์ © 2019 โรงเรียนเมืองแพร่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.