head บทคัดย่อเรื่อง  การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์จากการอ่านเพื่อเขียนสื่อความเชิงสร้างสรรค์

โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 22102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดสืบสานตานานของคนเหนือ

โดยนางสุวรรณี  สายสุยะ


 

บทคัดย่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

โดยนางศรีภา  สายซอ 


 

บทคัดย่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารชีวโมเลกุล
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  
5 ขั้นตอน (QSCCS) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โดยนางศรีภา  สายซอ 


 

บทคัดย่อเรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนเมืองแพร่ ปีการศึกษา 2557

โดยนางเฟื่องฟ้า  คำตัน 


 

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

(วิชาสุขศึกษา)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยนางพรพิมล บุญสูง


 

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม  เรื่อง สารรอบตัว สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

โดยนางศรีภา  เหล็กแก้ว 


 

รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ Skimmingและ Scanning  

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1  อ30201

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โดยนางสาวมณีภัทร    บุญชู 


ผู้บริหารโรงเรียน

 

 

ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์  เสนาธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่ 

 

นายนเรศ  มั่งมี
รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ

นางศรีภา  สายซอ
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

 

นายศุภชัย  ตาสาย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

นางสาวราตรี  ไหวเคลื่อน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

ปฏิทิน

«  กันยายน 2019  »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

 

Who's Online

มี 7 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ลิขสิทธิ์ © 2019 โรงเรียนเมืองแพร่. สงวนลิขสิทธิ์.
จูมล่า! ซอฟต์แวร์เสรีเผยแพร่ภายใต้เงื่อนไข GNU General Public License.