แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน

Print

     แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน

แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน


๑. ห้องสมุด

๑. วัดพระธาตุช่อแฮ

๒. ห้องวิทยาศาสตร์

๒. วัดป่าแดง

๓. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

๓. วัดสุวรรณาราม

๔. ห้องสหกรณ์

๔. สถานีอนามัยตำบลป่าแดง

๕. ห้องพยาบาล

๕. สถานีอนามัยตำบลช่อแฮ

๖. ห้องจริยธรรม

๖. สนามฟุตบอลเทศบาลช่อแฮ

๗. ห้องแนะแนว

๗. สนามกีฬาจังหวัดแพร่

๘. ห้องปฏิบัติการภาษา

๘. งานกำฟ้าตำบลทุ่งโฮ้ง

๙. ห้องโสตทัศนศึกษา

๙. วัดจอมแจ้ง

๑๐. สวนพฤกษศาสตร์

๑๐. วัดธรรมเมือง

๑๑. ห้องสมุดกลุ่มสาระ

๑๑. วัดบ้านใน

๑๒. ศาลาพระ

๑๒. วัดบ้านหนองแขม

๑๓. ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

๑๓. สถานีอุตุนิยมวิทยา แพร่

๑๔. ห้องศิลปะ

๑๔. วัดพระธาตุดอยเล็ง

 ๑๕. ห้องพลศึกษา

๑๕. สวนรุกขชาติช่อแฮ

 ๑๖. หอประชุม

๑๖. สวนป่าชุมชนป่าแดง

๑๗. อาคารเกษตร

๑๗. ฝายแม่ก๋อน

๑๘. อาคารคหกรรม

๑๘. เทศบาลตำบลช่อแฮ

๑๙. อาคารช่างอุตสาหกรรม      

๑๙. ร้านเสนาเน็ต

๒๐. ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์

๒๐. ศูนย์สุขภาพชุมชนป่าแดง

๒๑. สนามกีฬา

๒๑. วิทยาลัยเทคนิคแพร่

๒๒. ห้องปฎิบัติการภาษาไทย

๒๒. วิทยาลัยชุมชนแพร่

๒๓. ห้องปฏิบัติการเคมี

๒๓. วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่

๒๔. ห้องปฏิบัติการชีววิทยา

๒๔. มหาวิทยาลัยพะเยา

 

๒๕. มหาวิทยลัยนเรศวร

 

๒๖. มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ชม.

 

๒๗. ห้องสมุดจังหวัดแพร่

 

๒๘. มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพและนัดพบแรงงานแพร่

 

๒๙. โรงเรียนสองพิทยาคม มหกรรมวิชาการ 2554

 

๓๐. อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

 

๓๑. สำนักงานประปาเทศบาลตำบลช่อแฮ

 

๓๒. งานพืชสวนโลก เชียงใหม่

 

๓๓. สวนสุขภาพจังหวัดแพร่ “๑๐๘ อาชีพ”

 

๓๔. วัดถิ่นใน ต.บ้านถิ่น แพร่

Copyright © 2019 โรงเรียนเมืองแพร่. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.