ข้อมูลนักเรียน

Print
Category: ข้อมูลทั่วไป
Published Date
Written by admin
Hits: 7017

 

 

 

ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562 ::>

 

                                      ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 2562 

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน รวม
ชาย หญิง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 31 19 50
มัธยมศึกษาปีที่ 2 33 35 68
มัธยมศึกษาปีที่ 3 24 24 48
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 88 78 166
มัธยมศึกษาปีที่ 4 19 17 36
มัธยมศึกษาปีที่ 5 19 12 31
มัธยมศึกษาปีที่ 6 12 22 34
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 50 51 101
รวม 138 129 267