วิสัยทัศน์ ปรัชญา/พันธกิจ เป้าหมาย

Print

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเมืองแพร่  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ มุ่งพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน
ให้เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม
เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ปรัชญาของโรงเรียน

       

ศรัทธาอาชีพ   รีบเร่งศึกษา    กีฬาเก่ง   เคร่งวินัย     ใฝ่กตัญญู 

พันธกิจ

 ๑.     ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

     ระดับชาติ

๒.    มุ่งพัฒนาโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีมีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย

๓.    ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และรู้จักการคิดวิเคราะห์

๔.     ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรในการใช้สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย และให้มีความรู้ความสามารถตาม

      เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

๕.    สร้างพลังการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรต่าง ๆ

๖.     พัฒนาสภาพแวดล้อมให้สวยงาม ร่มรื่น สะอาด และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

๗.ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีจิตสำนึกในความเป็นไทย อนุรักษ์ภูมิปัญญา
       ท้องถิ่น และใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

เป้าหมาย

๑.     นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการศึกษาตามศักยภาพ ใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตและการใช้เทคโนโลยี ส่งผลให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียน เป็นบุคคลที่มีความเชื่อมันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อสังคม

๒.    นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตามสิทธิอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

๓.    ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ

๔.    โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารและจัดการศึกษา สอดรับกับแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษาโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาศึกษาของโรงเรียน

Copyright © 2019 โรงเรียนเมืองแพร่. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.