หลักสูตรของโรงเรียน

Print

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา

ในปีการศึกษา ๒๕๕๔ โรงเรียนเมืองแพร่ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช ๒๕๔๔ และหลักสูตร พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยโรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้ เวลาเรียน

ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

 

โครงสร้างเวลาเรียน

ระดับมัธยมศึกษาตนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๔

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

เวลาเรียน ( ชั่วโมง / ปี )

ม. ๓

ม.๖

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

๑. ภาษาไทย

๑๒๐

๔๐

๘๐

-

๑๒๐

๒. คณิตศาสตร์

๑๒๐

๘๐

-

๒๐๐

-

๓. วิทยาศาสตร์

๑๖๐

-

๔๐

๔๐๐

๑๒๐

๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

๘๐

-

๑๖๐

-

๘๐

๕. สุขศึกษาและพลศึกษา

๘๐

-

๘๐

-

-

๖. ศิลปะ

๘๐

-

๔๐

-

-

๗. การงานอาชีพ ฯ

๘๐

๘๐

๘๐

๔๐

๑๖๐

๘. ภาษาต่างประเทศ

๑๒๐

-

๘๐

๘๐

๘๐

รวมเวลาเรียนพื้นฐานและเพิ่มเติม

๘๘๐

๒๐๐

๕๖๐

๗๒๐

๕๖๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๑๒๐

-

๑๒๐

-

-

รวมเวลาเรียนตลอดปี

๑,๒๐๐

๑,๓๒๐

-

๑,๒๔๐

 

หมายเหตุ  ๑. ปีการศึกษา ๒๕๕๔ นักเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ คือ           

                       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖

                    ๒. รหัสวิชาเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  แนวการเรียนที่  ๑  ๗๒๐ ชั่วโมง

                    ๓. รหัสวิชาเพิ่มเติมชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  แนวการเรียนรู้ที่ ๒  ๕๖๐  ชั่วโมง

               


 

โครงสร้างเวลาเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔

 

สาระการเรียนรู้

จำนวนหน่วยกิจจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

พื้นฐาน

เพิ่มเติมตามแนวการเรียน

วิทย์ - คณิต

ภาษาไทย - สังคม

๑. ภาษาไทย

-

๒. คณิตศาสตร์

-

๓. วิทยาศาสตร์

๒๕

๕.๕

๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม

-

๖.๕

๕. สุขศึกษาและพลศึกษา

-

-

๖. ศิลปะ

-

-

๗. การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

๒.๕

๑๒

๘. ภาษาต่างประเทศ

รวมเวลาเรียน

๔๔

๔๒.๕

๓๗

รวมเวลาเรียน พื้นฐานและเพิ่มเติม

 

๘๖.๕

๘๑

 

หมายเหตุ  ๑. รวมหน่วยกิจแต่ละแนวการเรียนเมื่อจบหลักสูตรดังนี้

                              ๑.๑ แนวการเรียน วิทย์ – คณิต             ๘๖.๕  หน่วยกิจ

                              ๑.๒ แนวการเรียน ภาษาไทย – สังคม          ๘๑    หน่วยกิจ

                   ๒. ปีการศึกษา ๒๕๕๔ นักเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. ๒๕๕๔ คือ
                       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

 


 


โครงสร้างเวลาเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๑

 

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

เวลาเรียน( ชั่วโมง / ปี)

ม.๑

ม.๒

ม.๓

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

พื้นฐาน

เพิ่มเติม

๑. ภาษาไทย

๑๒๐

-

๑๒๐

-

๑๒๐

 

๒. คณิศาสตร์

๑๒๐

๔๐

๑๒๐

๓๐

๑๒๐

 

๓. วิทยาศาสตร์

๑๒๐

-

๑๒๐

-

๑๒๐

 

๔. สังคมศึกษา ฯ

๑๖๐

๔๐

๑๖๐

-

๑๖๐

 

๕. สุขศึกษาและพลศึกษา

๘๐

-

๘๐

-

๘๐

 

๖. ศิลปะ

๘๐

-

๘๐

-

๘๐

 

๗. การงานอาชีพฯ

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

๘๐

 

๘. ภาษาต่างประเทศ

๑๒๐

๔๐

๑๒๐

๔๐

๑๒๐

 

รวมเวลาพื้นฐานและเพิ่มเติม

๑,๐๘๐

๑,๐๔๐

๑,๐๔๐

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

รวมเวลาเรียนตลอดปี

๑,๒๐๐

๑,๑๖๐

๑,๑๖๐

 

หมายเหตุ  ๑. รายวิชาเพิ่มเติมนักเรียนสามารถเลือกเรียนได้อีก

                                ม.๑  ๒๔๐  ชั่วโมง

                                ม.๒ ๑๖๐  ชั่วโมง

                                ม.๓  ๑๖๐  ชั่วโมง

                   ๒. ปีการศึกษา ๒๕๕๔ นักเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๑                                             
                       นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒


 

 

โครงสร้างเวลาเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จำนวนหน่ายกิตจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

พื้นฐาน

เพิ่มเติมตามกลุ่มการเรียนรู้

วิทย์ - คณิต

สังคม - ภาไทย

๑. ภาษาไทย

-

๒. คณิตศาสตร์

-

๓. วิทยาศาสตร์

๒๕

๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

-

๕. สุขศึกษา และพลศึกษา

๖. ศิลปะ

-

-

๗. การงานอาชีพ และเทคโนโลยี

๑๔

๘. ภาษาต่างประเทศ

๑๐

รวมเวลาเรียน

๔๑

๔๕

๔๒

รวมเวลาเรียนเพิ่มเติมและพื้นฐาน

 

๘๖

๘๓

 

หมายเหตุ  ๑. รวมหน่วยกิจแต่ละหน่วยการเรียน เมื่อจบหลักสูตรดังนี้

                                ๑.๑ แนวการเรียน               วิทย์ – คณิต                       ๘๖  หน่วยกิต

                                ๑.๒ แนวการเรียน              ภาษาไทย – สังคม             ๘๓  หน่วยกิต

                   ๒. ปีการศึกษา ๒๕๕๔ นักเรียนที่ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานปี พ.ศ. ๒๕๕๑ คิอ                

                      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๕


 

Copyright © 2019 โรงเรียนเมืองแพร่. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.