ประวัติ

                       โรงเรียนเมืองแพร่ ตั้งอยู่เลขที่  ๗๙  หมู่  ๒  ตำบลป่าแดง  อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๓๗ แพร่-น่าน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อตั้ง ๑๗ พ.ค. พ.ศ. ๒๔๙๘ โดยอาศัยศาลาวัดป่าแดง ตำบลป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัแพร่ เปิดสอนในระดับประถมศึกษา มีนักเรียนจำนวน ๓๐ คน ครู ๒ คน คือ นายอินแปลง วุทธีรพล  รักษาการตำแหน่งครูใหญ่ และนายโสภณ  ศิริบุณยรัตนกุล เป็นครูประจำชั้น ได้มีการพัฒนาขึ้นตามลำดับปัจจุบันเป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก ประจำตำบล โดยเปิดทำการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๑ - ม.๖)  

ปีการศึกษา2558

ผู้บริหารคือ นายจิรัฐพงศ์  สุมนะ ผู้อำนวยการโรงเรียน  นางเฟื่องฟ้า  คำตันรองผู้อำนวยการโรงเรียน มีนักเรียน 214 คน ข้าราชการครู 17 คน  ช่วยราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 7 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน  คนสวน 1 คน


 ปีการศึกษา2559

ผู้บริหารนายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการ นางเฟื่องฟ้า คำตัน มีจำนวนนักเรียน 240 คน ครูประจำการ 14 คน ช่วยราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 6 คน ธุรการโรงเรียน 1 คน ลูกจ้างประจำ 2 คน คนสวน 1 คน 


 ปีการศึกษา2560

ผู้บริหารโรงเรียนว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์  เสนาธรรมผู้อำนวยการโรงเรียน  รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางเฟื่องฟ้า คำตัน มีจำนวนนักเรียน 227 คน ครูประจำการ 14 คน ช่วยราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 6 คน พนักงานราชการ 1 คน ธุรการโรงเรียน 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน คนสวน 1 คน 


 ปีการศึกษา2561

ผู้บริหารโรงเรียนว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์  เสนาธรรมผู้อำนวยการโรงเรียน   มีจำนวนนักเรียน 263 คน ครูประจำการ 12 คน  ครูอัตราจ้าง 6 คน พนักงานราชการ 1 คน ธุรการโรงเรียน 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน คนสวน 1 คน


 ปีการศึกษา2562

ผู้บริหารโรงเรียนว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์  เสนาธรรมผู้อำนวยการโรงเรียน       มีจำนวนนักเรียน 267 คน ครูประจำการ  16 คน  ครูอัตราจ้าง 5 คน พนักงานราชการ 1 คน ธุรการโรงเรียน 1 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน คนสวน 1 คน


 

Copyright © 2019 โรงเรียนเมืองแพร่. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.