head


 

บทคัดย่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการคำนวณวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ

เรื่อง การเคลื่อนที่และแรง โดยใช้เทคนิคการแก้ปัญหาของโพลยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

โดย นางอัจฉรา กาศเจริญ     

 บทคัดย่อเรื่อง  การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์จากการอ่านเพื่อเขียนสื่อความเชิงสร้างสรรค์

โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 22102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดสืบสานตานานของคนเหนือ

โดยนางสุวรรณี  สายสุยะ


 

บทคัดย่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

โดยนางศรีภา  สายซอ 


 

บทคัดย่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารชีวโมเลกุล
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  
5 ขั้นตอน (QSCCS) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โดยนางศรีภา  สายซอ 


 

บทคัดย่อเรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนเมืองแพร่ ปีการศึกษา 2557

โดยนางเฟื่องฟ้า  คำตัน 


 

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

(วิชาสุขศึกษา)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยนางพรพิมล บุญสูง


 

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม  เรื่อง สารรอบตัว สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

โดยนางศรีภา  เหล็กแก้ว 


 

รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ Skimmingและ Scanning  

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1  อ30201

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โดยนางสาวมณีภัทร    บุญชู 


ผู้บริหารโรงเรียน

 

 

นางนารี หลายกิจพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่
เบอร์โทรศัพท์ 093-1365031 

 

นายนเรศ  มั่งมี
รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ
เบอร์โทรศัพท์ 085-7131579

นางศรีภา  สายซอ
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ 098-5830892

 

นายศุภชัย  ตาสาย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ 083-7633886

 

นายวิษณุรักษ์  ครองสุข
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 089-5650334

 

Who's Online

We have 8 guests and no members online

Copyright © 2021 โรงเรียนเมืองแพร่. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.