head บทคัดย่อเรื่อง  การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์จากการอ่านเพื่อเขียนสื่อความเชิงสร้างสรรค์

โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม วิชาภาษาไทย รหัสวิชา ท 22102 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดสืบสานตานานของคนเหนือ

โดยนางสุวรรณี  สายสุยะ


 

บทคัดย่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์

เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ร่วมกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

โดยนางศรีภา  สายซอ 


 

บทคัดย่อเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง สารชีวโมเลกุล
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้  
5 ขั้นตอน (QSCCS) สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โดยนางศรีภา  สายซอ 


 

บทคัดย่อเรื่อง การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนเมืองแพร่ ปีการศึกษา 2557

โดยนางเฟื่องฟ้า  คำตัน 


 

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-5 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

(วิชาสุขศึกษา)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยนางพรพิมล บุญสูง


 

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรม  เรื่อง สารรอบตัว สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

โดยนางศรีภา  เหล็กแก้ว 


 

รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้เทคนิคการอ่านแบบ Skimmingและ Scanning  

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  รายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน 1  อ30201

สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

โดยนางสาวมณีภัทร    บุญชู 


ผู้บริหารโรงเรียน

 

 

นางศรีภา  สายซอ
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแพร่ 

 

นายนเรศ  มั่งมี
รองผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ

นางศรีภา  สายซอ
รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ

 

นายศุภชัย  ตาสาย
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

นายวิษณุรักษ์  ครองสุข
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

 

Who's Online

We have 18 guests and no members online

Copyright © 2019 โรงเรียนเมืองแพร่. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.